Sla navigatie over

De zorgaanbieder

De redenen waarom u wilt klagen kunnen heel verschillend zijn. Misschien vindt u dat u niet de juiste behandeling hebt gekregen. Of u vindt dat u niet correct bent bejegend. Het kan ook zijn dat u vindt dat u ten onrechte bent afgewezen voor een bepaalde voorziening. 

 

Klagen heeft een negatieve bijklank. Dat is niet terecht. Klachten kunnen leiden tot verbetering van de zorg, voor uzelf of voor anderen. Het is van belang dat uw klacht op de juiste plek terechtkomt. Afhankelijk van uw doel kunt u bij verschillende instanties terecht.

 

  • Klagen bij de hulpverlener zelf
  • Klachtenfunctionaris
  • Klachtencommissie
  • De Geschillencommissie
  • Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
  • Inspectie voor de Volksgezondheid
  • Burgerlijk rechter
  • Andere mogelijkheden
  • Gelijktijdig meerdere mogelijkheden

Klagen bij de hulpverlener zelf

Als eerste stap kunt u uw klacht bespreken met uw hulpverlener. Het is goed mogelijk dat hij of zij niet weet dat u ontevreden bent. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Blijft u ontevreden na dit gesprek of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan dan heeft u de keus uit een of meer van de hieronder beschreven mogelijkheden.

Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon

Is de hulpverlener werkzaam bij een instelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis of een gezondheidscentrum), dan heeft u vaak de mogelijkheid uw klacht met een klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon te bespreken. Deze persoon is meestal in dienst van de instelling. U kunt daar terecht voor informatie of om uw onvrede te melden. In veel gevallen kan een klachtenfunctionaris een bemiddelende rol spelen tussen u en de hulpverlener. Ook kunt u hem of haar om ondersteuning vragen bij het indienen van een klacht.

Klachtencommissie

U kunt uw klacht ter beoordeling voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Elke instelling en iedere hulpverlener is volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (de Wkkgz vervangt per 1 januari 2016 de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector) verplicht om een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris te hebben of bij een overkoepelende klachtencommissie te zijn aangesloten. In het reglement staat vermeld hoe de klachtencommissie uw klacht behandelt. De klacht kan elke hulpverlener en alle andere medewerkers van de instelling betreffen.

Lees verder

De Geschillencommissie

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgaanbieder niet uit? Dan kunt terecht bij De Geschillencommissie. Dit is dé organisatie in Nederland voor het beoordelen van geschillen met zorgaanbieders. De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Geschillen worden op een snelle, eenvoudige, goedkope en laagdrempelige manier opgelost.

Geschillen kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Ook de procedure is digitaal of schriftelijk. De kosten zijn laag: u betaalt € 52,50,- klachtengeld. Geeft De Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug. De procedure is eenvoudig, zodat u geen advocaat nodig heeft. Bovendien is de uitspraak van de commissie bindend en is gewaarborgd dat een uitspraak altijd wordt nagekomen door de zorgaanbieder.
Lees verder

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

U kunt als patiënt, partner, ouder, wettelijk vertegenwoordiger of andere rechtstreeks belanghebbende schriftelijk een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege. U kunt ook iemand machtigen om namens u een klacht in de dienen. De betreffende hulpverlener moet dan wel ingeschreven staan in het BIG-register (het register van de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Artsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen zijn verplicht ingeschreven in het BIG-register.

 

Het tuchtrecht is gericht op het handhaven van de normen en kwaliteitsmaatstaven die in een bepaalde beroepsgroep gelden. Wanneer bijvoorbeeld een arts zijn werk niet volgens deze maatstaven uitvoert, kan een tuchtcollege bindende maatregelen opleggen. Deze zijn: een waarschuwing, berisping, geldboete (vervalt aan de staat), schorsing en gedeeltelijke of gehele ontzegging het beroep uit te oefenen. Het tuchtcollege biedt echter voor u persoonlijk geen oplossing. Dat sluit niet uit dat u een gegrondverklaring van de klacht en het treffen van een maatregel door het tuchtcollege kunt ervaren als genoegdoening. Ook in deze procedure vindt hoor en wederhoor plaats. U kunt geen schadevergoeding toegewezen krijgen door het tuchtcollege. De tijd van de gehele procedure kan oplopen van een half jaar tot een jaar of langer. U kunt zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een familielid. Er zijn geen kosten verbonden aan deze klachtenbehandeling. Door u zelf ingeschakelde juridische bijstand of deskundigheid komt wel voor uw rekening. Zowel klager als aangeklaagde kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

U kunt uw klacht melden bij de Inspectie voor de gezondheidszorg. De inspectie onderzoekt geen eenmalige fouten, maar zal de klacht gebruiken binnen zijn algemene toezichthoudende taak. De Inspecteur bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hij kan de hulpverlener attenderen op fouten en kan o.a. onder bepaalde voorwaarden een praktijk tijdelijk sluiten, maar heeft zelf verder geen sanctiemogelijkheden. Eventueel kan hij, in het belang van de volksgezondheid, een procedure starten bij het Regionaal Tuchtcollege of een klacht indienen bij de Officier van Justitie. Dit gebeurt in de praktijk echter vrijwel nooit.

Burgerlijk rechter

Wanneer u schade hebt geleden en (de verzekering van) de hulpverlener / instelling biedt u geen schadevergoeding aan, dan kunt u de burgerlijke rechter om een uitspraak over uw vordering vragen. Als uw vordering hoger is dan € 5000 bent u verplicht u te laten bijstaan door een advocaat.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog meer mogelijkheden om uw klacht in te dienen. Zo kunt u, als een hulpverlener te veel voor een behandeling berekent, een klacht indienen bij de Economische Controledienst. Soms kunt u met een klacht terecht bij een beroepsvereniging. Sommige verenigingen hebben een eigen tuchtrecht, zoals de tandartsen en fysiotherapeuten. Dit verenigingstuchtrecht is niet gebaseerd op de Wet BIG en de uitspraken hebben dus geen gevolgen voor bijvoorbeeld de inschrijving in het register. Wel kan de bemoeienis van de beroepsvereniging er aan bijdragen dat uw klacht wordt opgelost. Neem contact op met de afdeling Informatie en klachtenopvang van uw Zorgbelangorganisatie.

Gelijktijdig meerdere mogelijkheden

Het is uiteindelijk aan uzelf om te beslissen waar en op welke manier u uw ontevredenheid kenbaar maakt. U kunt bijvoorbeeld bij het tuchtcollege een klacht indienen over een hulpverlener en tegelijkertijd bij de civiele rechter een schadevergoeding eisen. De meeste klachtmogelijkheden sluiten elkaar niet uit en kunnen zelfs tegelijkertijd worden gebruikt.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken