Sla navigatie over

De gemeente (Wmo)

De gemeente

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over bijvoorbeeld de aard of de duur van de hulpverlening?
U kunt binnen zes weken uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente. In het bezwaarschrift staan uw naam en adres vermeld en de reden waarom u het niet eens bent met het genomen besluit. De gemeente dient binnen 10 weken een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift. Dit kan eventueel verlengd worden met 4 weken.
Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan kunt u binnen zes weken na het ontvangen van de uitspraak een beroepschrift indienen bij de arrondissementrechtbank, sector bestuursrecht. De termijnen en eisen zijn gelijk aan die van het bezwaarschrift. Indien uw klacht ook door het arrondissementsrechtbank ongegrond wordt verklaard, dan kunt u nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Bent u ontevreden over de wijze waarop u door een gemeenteambtenaar bent behandeld of over de afhandeling van de aanvraag?
U kunt uw klacht bespreken met de ambtenaar of met de leidinggevende. Ook kunt u uw klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman of bij de klachtencommissie. Bij sommige gemeenten moet een klacht echter worden ingediend bij de Nationale Ombudsman.

Wanneer u huishoudelijke hulp of voorzieningen nodig heeft krijgt u te maken met verschillende instanties:

  • De indicatiesteller, bijvoorbeeld het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), geeft een advies aan de gemeente over de aard, de medische noodzaak en de duur van de hulp. Sommige gemeenten stellen zelf de indicatie.
  • De gemeente neemt een besluit op basis van het gegeven advies.
  • De zorgaanbieder (bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie) of leverancier levert aan u de hulp of de voorziening.

Hieronder volgende klachtmogelijkheden van de verschillende instanties.

De zorgaanbieder/leverancier

Bent u ontevreden over de wijze waarop u door een zorgaanbieder of leverancier bent behandeld of over de kwaliteit van de hulpverlening of de voorziening?
U kunt uw klacht bespreken met de medewerker of met de leidinggevende. Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de zorgaanbieder (bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties). Veel leveranciers hebben ook een klachtenregeling, waarin is vastgelegd hoe u een klacht kunt indienen. Zie ook Klagen over de zorgaanbieder.

De indicatiesteller

Bent u ontevreden over het advies of over de wijze waarop u behandeld bent door de indicatiesteller?
U kunt uw klacht bespreken met de medewerker of met de directeur van de instelling. Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de instelling. De klachtencommissie doet een uitspraak over uw klacht. Zie ook: Klagen over het CIZ.
Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken