Sla navigatie over

Hulp bij vraag of klacht

Individuele hulp

Iedereen die gebruik maakt van instellingen voor de gezondheidszorg kan bij het Adviespunt Zorgbelang terecht voor:

  • Informatie over patiëntenrechten en over adressen van patiëntenverenigingen en zorgvoorzieningen.
  • Advies over de manier waarop u een klacht kunt indienen, waarbij rekening wordt gehouden met uw situatie en uw voorkeur.
  • Ondersteuning bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief of door een gesprek met een zorgverlener of een klachtencommissie voor te bereiden.

 

Meer informatie vindt u op de website: Adviespunt Zorgbelang.

Signalering

Door registratie van alle meldingen, vragen en klachten krijgen de Zorgbelangorganisaties een beeld van knelpunten in de gezondheidszorg. Hierdoor kunnen structurele problemen bij bijvoorbeeld een zorginstelling aan het licht komen. Op basis van de geregistreerde gegevens voert de Zorgbelangorganisatie overleg met zorginstellingen, zorgverzekeraars, overheden, de inspectie en andere betrokken instanties.

Meldacties

Naast de hulp aan individuele cliënten organiseren de Zorgbelangorganisaties ook meldacties. Deze acties zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in bepaalde onderdelen van de zorg, gebaseerd op ervaringen en meningen van u als cliënt. Deze informatie wordt gebruikt voor de collectieve belangenbehartiging. Zo zijn er de afgelopen jaren diverse landelijke meldacties geweest, bijvoorbeeld in het najaar van 2011 over de 'stapeling in de zorg'.

Dossier

Als u contact opneemt met het Adviespunt van uw Zorgbelangorganisatie, noteren wij uw gegevens in ons registratiesysteem. Hiervoor gelden wettelijke regels. Wij noteren het aan u gegeven advies en de afspraken die met u zijn gemaakt. Ook worden naam, woonplaats, leeftijd en geslacht genoteerd, eventueel aangevuld met adres, telefoonnummer en andere noodzakelijke gegevens. Het vastleggen van deze gegevens is nodig om het contact met u te kunnen onderhouden. Daarnaast verzamelen wij de informatie van individuele personen en verwerken die tot anonieme overzichten. Zo kunnen wij zaken opsporen die vaker mis gaan en hierop actie ondernemen.

Privacyreglement zorgbelangorganisaties

Uw persoonlijke gegevens blijven geheim. Het gebruik van gegevens is vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alleen als u hiervoor toestemming geeft, kan een medewerker in het belang van uw zaak met informatie naar buiten treden. Persoonlijke gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard, alleen als u toestemming geeft voor registratie. De geanonimiseerde gegevens worden langer bewaard, zodat wij kunnen nagaan of bepaalde klachten in de loop der tijd verminderen. Over registratie van algemene, geanonimiseerde informatie, kunt u niet beslissen. Uw privacy is immers hierbij niet in het geding. We zorgen er voor dat de geanonimiseerde gegevens niet herleidbaar zijn tot uw persoon.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken