Sla navigatie over

Klacht over het Adviespunt Zorgbelang

Heeft u klachten over de manier waarop de afdeling Adviespunt Zorgbelang met uw gegevens omgaat of over de dienstverlening  van het Adviespunt Zorgbelang, dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

  1. Interne procedure: u richt zich bij voorkeur met uw klacht tot de betrokken medewerker. Als u daarna nog ontevreden bent, spreek dan met de coördinator informatie en klachtenopvang of de directie van de Zorgbelangorganisatie. Iedere Zorgbelangorganisatie beschikt over een interne procedure voor de omgang met klachten van cliënten.
  2. Externe procedure: houdt u na tussenkomst van de leidinggevende onvrede, dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van het Adviespunt Zorgbelang, p/a Zorgbelang Nederland, Postbus 2250, 3500 GG Utrecht.

Klacht indienen

De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

 

U kunt uw klacht richten aan:

Klachtencommissie Zorgbelang Nederland

Postbus 2250

3500 GG Utrecht


Download het klachtenreglement:


Klachtenprocedure Zorgbelang Nederland - definitief 30 juni 2016.pdf | 84.8 kb

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die in contact is gekomen met het Adviespunt Zorgbelang van een Zorgbelangorganisatie en daar een klacht over heeft. Ook familie, vrienden of anderen kunnen een klacht indienen. Als deze familie, vrienden of anderen niet degene is die contact met het Adviespunt Zorgbelang gehad heeft is hiervoor wel een machtiging van de betrokkene nodig.

Behandeling

De klachtencommissie van het Adviespunt Zorgbelang zal uw klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op uw klacht.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken