Zorgbelang Nederland

 

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

De vertrouwenspersoon Jeugdhulp valt sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en zes zorgbelangorganisaties voeren het onafhankelijke vertrouwenswerk in samenwerking met elkaar uit, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vertrouwenspersonen Jeugd van de zorgbelangorganisaties zijn actief in Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn actief in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Overijssel en Limburg.

Lees verder

Onafhankelijke CliŽntondersteuning

Sinds 1 maart 2015  biedt Zorgbelang mensen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor mensen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben en in een instelling wonen of met een zorgpakket thuis verblijven. Iedereen met een WLZ-indicatie kan bij onze ervaren cliëntondersteuners terecht. De ondersteuners werken altijd vanuit uw belang, denken met u mee en zijn onafhankelijk van zorgaanbieders of zorgkantoor. We zijn blij dat we mensen met een zwaardere zorgvraag kunnen ondersteunen.

Lees verder

Aandacht voor Iedereen - AvI

Tien landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de Koepel Wmo-raden hebben in het programma ‘Aandacht voor iedereen’ de handen ineen geslagen zodat hun gemeenschappelijke (ervarings-) kennis optimaal benut wordt bij het verder vormgeven van de Wmo in de lokale praktijk.

Lees verder

Mijnkwaliteitvanleven.nl

De NPCF gaat samen met CSO, Mezzo, Per Saldo en Zorgbelang de komende vier jaar (2015 - 2018) mensen tijdens de herziening van de langdurige zorg op grote schaal volgen en zichtbaar maken hoe het met hen gaat. Dat gebeurt via een landelijke ‘kwaliteitsmeter’ op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl (online in november 2014).

Lees verder

Transitie en transformatie jeugd

Per 1 januari 2015 worden alle taken op het gebied van de zorg voor de jeugd gedecentraliseerd naar de gemeenten. Doel van deze transitie is een zorginhoudelijke vernieuwing, waarbij meer dan in het verleden de eigen kracht van jeugdigen, ouders en kinderen als uitgangspunt genomen wordt en er vraaggericht maatwerk geleverd wordt om deze eigen kracht waar nodig te versterken of te ondersteunen. De regionale Zorgbelangorganisaties zijn op lokaal en regionaal niveau intensief betrokken bij de transitie en transformatie van de jeugdzorg.

Lees verder

Kwaliteit in Zicht

De positie van de zorggebruiker als derde partij bij het zorginkoopproces wordt versterkt. Doel is een structurele en uniforme inbreng vanuit cliëntenperspectief bij zorginkoop en kwaliteitsbeleid in de zorg.

Lees verder

Kwaliteit van de zorg in de eerste lijn

Kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief wegen mee bij het inkopen van zorg in de eerste lijn. Doel is inkoop en levering van eerstelijnszorg die voldoet aan de wensen en verwachtingen van patiënten en verbetering van door patiënten ervaren knelpunten.

Lees verder

Gebiedsgerichte Eerstelijnszorg vanuit PatiŽntenperspectief

Het ontwikkelen van een regionaal toepasbare en gestandaardiseerde methodiek om het realiseren van gebiedsgerichte zorg vanuit patiëntenperspectief te stimuleren.

Lees verder

Zorg als co-product 2.0

Vanuit Zorgbelang Gelderland en Zorgbelang Nederland is een nieuwe publicatie verschenen: ‘Zorg als co-product 2.0; een flexibele methode om de kwaliteit van zorg samen met patiënten te verbeteren’. Deze uitgave geeft zorginstellingen een gedetailleerd stappenplan gebaseerd op de PDCA-cyclus en een selectie bewezen effectieve werkvormen om patiëntenparticipatie in alle fasen van de verbetercyclus vorm te geven.

Lees verder

Zorg als co-product

Doel van dit project is het integreren en borgen van patiëntenperspectief binnen kwaliteitsverbetertrajecten in ziekenhuizen.

Lees verder

Kennis is kracht

Data uit de klachtenopvang van de deelnemende organisaties worden gebundeld. Hierdoor komt meer informatie beschikbaar, hetgeen de positie van belangenbehartigers zal versterken.
Lees verder

Makelen in ervaringsdeskundigheid

Zorgbelangorganisaties willen de randvoorwaarden creëren voor continue en kwalitatief goede inzet van ervaringsdeskundigheid. Zorgbelang Noord Holland en Cliëntenbelang Amsterdam voeren een pilot uit voor dit project.

Lees verder

Kind en Ziekenhuis

De kwaliteit van ziekenhuiszorg aan kinderen, jongeren en hun ouders wordt verbeterd door gebruik te maken van hun ervaringen. Doel is inkoop en levering van eerstelijnszorg die voldoet aan de wensen en verwachtingen van patiënten en hun ouders. Er komt meer keuze-informatie beschikbaar.

Lees verder

Krachtig CliŽntenperspectief binnen het NPO

Ouderen en hun mantelzorgers krijgen een centrale rol bij verbeteringen in de ouderenzorg. Bij het verbeteren van de ouderenzorg staan hun wensen en de behoeften centraal.

Lees verder

NPO Krachtig CliŽntenperspectief -vervolg

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een visie op en bouwstenen voor integrale zorg voor kwetsbare ouderen en het gericht beïnvloeden van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om die zorg te realiseren.

Lees verder

Kwaliteitscriteria ouderen

Zorgbelang Nederland en Pharos hebben in samenwerking met ouderen kwaliteitscriteria voor welzijn en zorg vanuit ouderenperspectief ontwikkeld. Het doel van deze criteria is om op gestructureerde wijze het perspectief van ouderen in te brengen in beleidsontwikkeling, onderzoek, standaarden, richtlijnen, protocollen en zorginkoop.

Lees verder

Adviespunt Zorgbelang

Bij het Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht met uw vraag of klacht over de zorg. Onze medewerkers kennen uw patiëntenrechten en de zorgsector in iedere regio. U kunt het regionale Adviespunt Zorgbelang telefonisch bereiken via:

0900 243 70 70 (€0,10 per minuut).

 

Voor iedereen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt biedt Zorgbelang sinds 1 maart 2015 gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuners zijn bereikbaar via: 0900 243 81 81 (alleen gebruikelijke belkosten).

Project in de regio?

Informeer bij een Zorgbelang organisatie in de buurt! Zie Zorgbelang in de regio.